ชื่อ - นามสกุล :นายสุวิจักขณ์ ทักษิณประเสริฐ
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หน้าที่หลัก :(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวน้าฝ่ายอำนวยการ